Prof & Privacy /
Disclaimer

Privacyverklaring

Versie 1 augustus 2020

Contactgegevens

Prof & Prof

p/a Nina Simonestraat 112

6541 EC Nijmegen

06-41110443 (Jeroen)

06-53682584 (Bernard)

info@profenprof.nl

www.profenprof.nl / www.rechtisrond.nl

Algemeen

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening, werkzaamheden en marketing (hierna ook: activiteiten). Deze privacyverklaring is van toepassing op Prof & Prof, haar dienstverlening en de websites www.profenprof.nl en www.rechtisrond.nl. Bij al onze activiteiten houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgevraagd in de volgende gevallen:

  • Indienen van een aanvraag voor een cursus of lezing;
  • indienen van een andere vraag;
  • bestellen van andere producten van Prof & Prof.

Doel en wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens

Onder de toepasselijke regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. In de aanvraagformulieren waarmee een beroep wordt gedaan op onze activiteiten wordt op duidelijke wijze aangegeven welke persoonsgegevens verplicht moeten worden verstrekt. Deze persoonsgegevens stellen wij verplicht omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. De besluiten omtrent de uitvoering van onze activiteiten zijn niet geautomatiseerd. Hiermee wordt voldaan aan het vereiste van een menselijke blik bij besluitvorming.

Wanneer de verplichte velden niet ingevuld worden, kunnen de diensten niet worden verleend of de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. De andere persoonsgegevens kunnen facultatief worden ingevuld. Door middel van deze vrijwillige invulling van de niet-verplichte velden wordt toestemming gegeven om deze persoonsgegevens ook te verwerken. De toestemming is een andere wettelijke rechtvaardiging op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Deze toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u ieder moment weer intrekken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Overige gegevens verkrijgen wij slechts via openbare bronnen.

Delen van persoonsgegevens

Ter uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van een aantal externe verwerkers van persoonsgegevens. Dit zijn beheerders van systemen waarin ten behoeve van administratieve doeleinden persoonsgegevens worden opgeslagen. Andere systeembeheerders kunnen bijvoorbeeld websitebeheerders zijn. Met alle externe verwerkers van persoonsgegevens heeft Prof & Prof een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan die gelden op grond van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Prof & Prof deelt geen persoonsgegevens met andere derden dan verwerkers met wie een verwerkingsovereenkomst is gesloten. Ook worden geen persoonsgegevens gedeeld met personen of organisaties buiten de EU.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Voor het beveiligen van persoonsgegevens gebruiken wij verschillende veiligheidsmaatregelen. Dit betreft zowel fysieke veiligheidsmaatregelen als technische veiligheidsmaatregelen. Alleen prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld en prof. mr. B.M.E.M. (Bernard) Schols hebben toegang tot betreffende persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Op grond van de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens geldt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals de uitvoering van dienstverlening en werkzaamheden. Van dit beginsel kan worden afgeweken wanneer een wettelijke bewaartermijn bestaat voor bepaalde persoonsgegevens. Financiële administratie moet bijvoorbeeld zeven jaar worden bewaard op grond van een wettelijke bewaartermijn. Persoonsgegevens waarvoor geen afwijkende (wettelijke) bewaartermijn geldt, bewaart Prof & Prof niet langer dan noodzakelijk wordt geacht.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De meeste websites maken gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Indien u niet wenst dat cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid het gebruik van cookies uit te sluiten. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van de wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. U kunt, wanneer u aan de voorwaarden voldoet, van deze rechten gebruik maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Prof & Prof via de bovenstaande gegevens.

Het recht op inzage

Dit recht houdt in dat u kunt vragen welke gegevens wij van u verwerken en kunt u deze gegevens ook inzien.

Het recht op rectificatie

Het recht op rectificatie geeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen en te laten aanvullen. Op grond van dit recht kunt u ook vragen welke derden wij hebben geïnformeerd voor het wijzigen van persoonsgegevens.

Het recht op beperking van de verwerking

U kunt een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking van persoonsgegevens door Prof & Prof. Hiervoor dient u te voldoen aan één van de criteria die hiervoor gelden. Dit betreft situaties waarin de gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of u bezwaar maakt. Ook in deze gevallen kunt u hiervoor een verzoek indienen via onze contactgegevens.

Het recht van bezwaar

Dit recht houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing. Wanneer u hiertoe een verzoek indient, zal het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing worden beëindigd.

Het recht om vergeten te worden

Dit recht geeft u de mogelijkheid ‘vergeten’ te worden. Door dit recht te gebruiken, kunt u in een aantal situaties Prof & Prof verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dit recht geldt niet altijd. Alleen wanneer sprake is van één van de onderstaande situaties, kunt u verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist:

  • Als de gegevens niet meer nodig zijn; de gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of verwerkt.
  • Als u eerder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, maar de toestemming nu intrekt.
  • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wanneer dit bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing, heeft u een absoluut recht. U heeft een relatief recht als uw belang zwaarder weegt dan het belang van Prof & Prof.
  • In geval van onrechtmatige verwerking; wanneer de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, bestaat er ook een grond voor het wissen van uw persoonsgegevens.
  • Na het verstrijken van een wettelijke bepaalde bewaartermijn; als deze periode verstreken is, kan het recht om vergeten te worden gebruikt.

Uit de wet volgt een aantal gevallen wanneer de persoonsgegevens niet gewist mogen worden. Dit geldt onder andere wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat een wettelijke bewaartermijn hiertoe verplicht.

Het recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt het recht in op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Door dit recht heeft u de mogelijkheid de gegevens te ontvangen die Prof & Prof van u heeft. U kunt ook verzoeken dat Prof & Prof uw persoonsgegevens direct doorgeeft aan een andere organisatie. Het recht op dataportabiliteit betreft alleen de digitale dossiers, dus papieren dossiers vallen niet onder dit recht. Om dit recht uit te kunnen oefenen, moet u eerst toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens hebben verstrekt of moeten de gegevens zijn verwerkt omdat dit noodzakelijk was voor de uitvoering van onze activiteiten.

Bepalingen omtrent privacy buiten deze privacyverklaring

Indien in een overeenkomst of algemene voorwaarde met betrekking tot de dienstverlening en werkzaamheden door Prof & Prof wordt afgeweken van het voorgaande, prevaleren de bepalingen uit die overeenkomst of algemene voorwaarden.

Vragen

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Prof & Prof kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande gegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Disclaimer

Copyright

Gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van of in licentie bij Prof & Prof en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen: producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De merken Prof & Prof en Recht is Rond zijn geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nrs. 1419752 respectievelijk 1419830.

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Prof & Prof.

Als kopiëren, reproduceren of distributie noodzakelijk is om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, geldt bovenstaande niet.

Disclaimer

Wij streven ernaar alle informatie op onze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Alle informatie op deze website wordt daarom onder voorbehoud verstrekt.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Prof & Prof is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website. Dit geldt ook voor informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van Prof & Prof

Prof & Prof mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Prof & Prof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.